Gebruiksvoorwaarden

algemene online verkoopvoorwaarden voor Bioleven
Artikel 1: Preambule
Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door Laurentiu Paslaru - Bioleven
, ingeschreven bij de Banque Carrefour
des Entreprises onder het nummer 0550848548 hierna "de verkoper" genoemd en, anderzijds
, door een natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper
, hierna te noemen "de koper".
Artikel 2: Object
Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper te definiëren en de koper, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de site van de verkoper
, ongeacht of de koper een professionele of een consument is.
De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert de volledige aanvaarding
t1> door de koper van deze verkoopvoorwaarden
Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere voorwaarden algemeen of specifiek
niet uitdrukkelijk goedgekeurd door de verkoper
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit
geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door
de koper.
Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten
De aangeboden producten en diensten zijn die welke voorkomen in de catalogus gepubliceerd op de site van de
verkoper.
Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de leverancier.
De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk maar kunnen geen
garanderen t1 > perfecte overeenkomst met het aangeboden product, in het bijzonder wat betreft de kleuren
Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn
inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per
e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of
kosteloos annuleren. niet-beschikbare artikelen bestellen. De beschikbare artikelen worden normaal geleverd

Artikel 4: Prijzen
De prijzen van de producten en diensten weergegeven op de site zijn aangegeven in euro alle belastingen
inbegrepen (BTW en andere toepasselijke belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen
die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling.
De vermelde prijzen zijn exclusief de kosten van orderverwerking, transport en
levering zolang ze vinden plaats in de onderstaande geografische gebieden
Artikel 5: Geografische gebieden
De online verkoop van producten en diensten gepresenteerd op de site van de verkoper is voorbehouden aan
kopers die woonachtig zijn in België, Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg en
voor leveringen in deze geografische gebieden
Artikel 6: Bestellingen
De koper, die een product of dienst wenst af te nemen, moet:
- het identificatieformulier invullen waarop hij alle de gevraagde contactgegevens
of geef zijn klantnummer op als hij er een heeft
- vul het online bestelformulier in met alle productreferenties of
gekozen diensten
- valideer uw bestelling na deze te hebben gecontroleerd;
- uitvoeren betaling onder de verstrekte voorwaarden;
- bevestig de bestelling en de betaling ervan.
Bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden,
de erkenning van volledige kennis ervan en de verzaking van het gebruik van zijn eigen
inkoop- of andere voorwaarden
Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de
transactie. Bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard.
De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de bestelling meedelen
geregistreerd
Artikel 7: Recht van verzaking
Conform de wet heeft de consument het recht om de verkoper mee te delen dat hij afstand doet van zijn
t1> aankoop, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen 30 werkdagen vanaf
dag na de dag van levering van het product of van het sluiten van het servicecontract. Dit
herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.
Binnen deze termijn dient de consument per e-mail zijn voornemen van afstand te melden en
het geleverde product voor eigen rekening en risico terug te sturen naar de administratieve zetel van Laurentiu Paslaru - Bioleven :
Warande 115, 9660 Brakel, België
De producten moeten in hun originele verpakking teruggestuurd worden, niet
beschadigd, vergezeld van al hun accessoires, de gebruikershandleiding en de
factuur / originele leveringsbon.
De geretourneerde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, ontzegeld of op enigerlei wijze gebruikt
.
Onvolledige, beschadigde, beschadigde of bevuilde goederen door de klant worden niet
teruggenomen
Binnen 30 dagen, na aanvaarding van de terugname, verbindt de verkoper zich ertoe
elke betaling terug te betalen, met uitzondering van verzendkosten.
Tenzij anders overeengekomen, mag de consument niet het herroepingsrecht hebben moeten uitoefenen voor
overeenkomsten:
1° voor de levering van diensten waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de consument
vóór het einde van de bedenktijd;
2° levering van producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of
duidelijk gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of
snel kunnen bederven of verouderen;
3° levering van audio- of video-opname of computersoftware ontzegeld door de
consument;
4 ° levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften.
Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
Betalingen worden uitgevoerd met creditcard, Visa of Mastercard. De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de
bestelling door de koper.
Artikel 9: Leveringen
Leveringen vinden plaats op het adres vermeld op het bestelformulier dat slechts
in het geografische gebied conv enue
De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen
op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dit moment neemt de koper
alleen de risico's op zich. Levertijden zijn slechts indicatief; indien deze
dertig dagen vanaf de bestelling overschrijden, kan de koopovereenkomst worden ontbonden en kan de koper
terugbetaald worden.
Artikel 10: Garantie
Ten aanzien van consumenten garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij
verleent overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van
consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van
Burgerlijk Wetboek). In geval van non-conformiteit van een verkocht product, geconstateerd binnen 2 maanden na levering van het
goed, moet de consument de verkoper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen gespecificeerd per aangetekende brief of elektronische post.
Deze garantie dekt alleen elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de
goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade,
oxidatie, vallen of stoten, verwaarlozing en slijtage, vallen niet onder de garantie. Evenzo zullen
reparaties uitgevoerd door technici die niet zijn goedgekeurd door de leverancier ertoe leiden dat
de garantie komt te vervallen.
De factuur of pakbon dienen als garantie en dienen door de
consument te worden bewaard en de producten in originele staat
Indien het product voor niet-privé doeleinden wordt gebruikt, gelden de beperkte garantievoorwaarden van de
fabrikant / leverancier zijn van kracht
Artikel 11: Verantwoordelijkheid
De verkoper is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een middelenverbintenis;
zijn verantwoordelijkheid kan niet worden aanvaard voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de
Internetnetwerk zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige
problemen.
De gegevens op de site worden ook te goeder trouw gegeven. De links die worden aangeboden naar
de sites van fabrikanten en/of partners zijn bedoeld ter informatie. De verkoper kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.
Artikel 12: Intellectuele eigendom
Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van
laatstgenoemde.
Niemand is bevoegd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of voor welk doel dan ook te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk, of ze nu software, visueel of geluid zijn. de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van de verkoper
Artikel 13: Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de verwerking van een bestelling worden bewaard
door de verkoper of zijn medewerkers en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee
de verkoper - of zijn leveranciers - samenwerken(en), wanneer dergelijke communicatie
nodig is om de bestelling uit te voeren.
De gebruiker machtigt bovendien ook de verkoper om deze gegevens te gebruiken om
-statistieken op te stellen om zijn site, de goederen en de dienst die het aanbiedt te verbeteren.
Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, via elk middel van
communicatie, mogelijk te maken van informatie met betrekking tot de verkoper commerciële activiteiten aan zijn
klanten.
Ten slotte bewaart de verkoper persoonlijke gegevens om volgende bestellingen te vergemakkelijken.
De verkoper verbindt zich er ook toe de informatie waarover hij beschikt niet bekend te maken aan een
ander bedrijf of bedrijf.
De gegevens die door de verkoper worden bijgehouden, kunnen te allen tijde worden opgevraagd en verbeterd
op eenvoudig verzoek.
Artikel 14: Bewijs
De partijen aanvaarden, als onderdeel van hun relatie, elektronische bewijsmiddelen ( bij wijze van voorbeeld: e-mail, computerback-ups, ....
Artikel 15: Geschillenbeslechting
Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.
In geval van een geschil zal de rechtbanken van het hoofdkantoor van de verkoper bevoegd zijn, behalve in
bindende openbare orde.

Laurentiu Paslaru - Bioleven :
Warande 115, 9660 Brakel, België

info@bioleven.com
tel. +32 465.965.112

Website: www.bioleven.com

.