Algemene voorwaarden

E-mail klant: info@bioleven.com

algemene verkoopvoorwaarden voor Bioleven.com
Artikel 1: Preambule
Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds gesloten door Bioleven.com
, geregistreerd bij de Carrefour Bank
Bedrijven onder het nummer 0550848548 hierna te noemen "de verkoper" en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website
van de verkoper, hierna te noemen "de koper".
Artikel 2: Object
Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen de verkoper
en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de site van de
verkoper, of de koper een professional of een consument is.
De aankoop van een goed of dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de
koper van deze verkoopvoorwaarden.
Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of specifieke voorwaarden
die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verkoper.
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit
geval zijn de van toepassing zijnde voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door
de koper.
Artikel 3: Kenmerken van de aangeboden goederen en diensten
De aangeboden producten en diensten staan ​​vermeld in de catalogus die op de website van de
verkoper is gepubliceerd.
Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde beschrijving.
De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen
perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren.
Deze producten en diensten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Indien, ondanks zijn
inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per
e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of
gratis annuleren van de niet-beschikbare artikelen bestellen. Beschikbare artikelen worden
zoals normaal geleverd.
Artikel 4: Prijzen
De prijzen van producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's, alle belastingen
inbegrepen (BTW en andere toepasselijke belastingen).
De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Desalniettemin zijn de prijzen
die van toepassing zijn op de bestelling de prijzen die van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling.
De vermelde prijzen zijn exclusief orderverwerking, transport- en
verzendkosten, mits deze plaatsvinden in de hieronder vermelde geografische gebieden.
Artikel 5: Geografische gebieden
De online verkoop van producten en diensten gepresenteerd op de site van de verkoper is voorbehouden voor
kopers die woonachtig zijn in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland en
voor leveringen vereist in deze geografische gebieden.
Artikel 6: Bestellingen
De koper die een product of dienst wil kopen, moet:
- het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde contactgegevens
opgeeft of zijn klantnummer meedelen indien hij heeft een;
- vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of
diensten;
- valideer zijn commando na het te hebben gecontroleerd;
- voer de betaling uit onder de verstrekte voorwaarden;
- bevestig hun bestelling en betaling.
Bevestiging van de bestelling houdt aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in,
erkenning er volkomen kennis van te hebben en afstand te doen van zijn eigen
aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.
Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging vormen het bewijs van de
transactie.De bevestiging zal de ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde operaties waard zijn
De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
Volgens de wet heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn
aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 15 werkdagen vanaf
de dag na de dag van levering van het product of het sluiten van het servicecontract. Dit
herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.
Binnen deze termijn moet de consument zijn voornemen tot herroeping per e-mail kenbaar maken en
het geleverde product voor eigen rekening en risico terug te sturen naar de administratieve zetel van Bioleven: warande 115, 9660 Brakel, België.
De producten moeten worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde
verpakking, vergezeld van al hun accessoires, de gebruikershandleiding en de originele
factuur/leveringsbon.
De aldus geretourneerde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, ontzegeld of gebruikt
.
Goederen die incompleet, beschadigd, beschadigd of bevuild zijn door de klant worden
niet geretourneerd.
Binnen 30 dagen, na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om
elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.
Tenzij anders overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht niet uitoefenen voor
overeenkomsten:
1° voor het verlenen van diensten waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de consument
voor het einde van de afstandsverklaring periode;
2° de levering van producten die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of snel kunnen bederven of vervallen;
3° de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de
consument is verbroken;
4° levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften.
Artikel 8: Betalingswijzen
Betaling geschiedt met bankkaart, Visa of Mastercard.
De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de
bestelling door de koper.
Artikel 9: Leveringen
Leveringen vinden plaats op het adres vermeld op het bestelformulier, dat enkel
in het overeengekomen geografische gebied mag zijn.
De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen
op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dat moment neemt de koper
alleen de risico's op zich. Levertijden worden alleen ter informatie gegeven; als deze
dertig dagen vanaf de datum van de bestelling overschrijden, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper
terugbetaald worden.
Artikel 10: Garantie
Ten aanzien van de consument garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij
verleent in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de
consument in de geval van verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek).
In geval van non-conformiteit van een verkocht product, vastgesteld binnen 2 maanden na levering van het
goed, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk en nauwkeurig
per aangetekend schrijven of e- post. .
Deze garantie dekt alleen gebreken in overeenstemming die bestaan ​​op het moment van levering van de
goederen. Defecten of schade door verkeerd gebruik, zoals waterschade,
oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie.Evenzo zullen
reparaties uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn goedgekeurd, resulteren in
annulering van de garantie
De factuur of de leveringsbon dient als garantie en moet door de
consument en als origineel geproduceerd.
Als het product wordt gebruikt voor niet-privédoeleinden, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de
fabrikant/leverancier van toepassing.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
De verkoper is in het online verkoopproces slechts gehouden tot een middelenverbintenis;
het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van het
internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere
onvrijwillige problemen.
De gegevens op de site zijn ook te goeder trouw gegeven. De links die worden aangeboden naar
sites van fabrikanten en/of partners zijn bedoeld ter informatie. De verkoper kan
niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites.
Artikel 12: Intellectuele eigendom
Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven de exclusieve intellectuele eigendom van
de laatste.
Niemand is geautoriseerd om elementen van de site te reproduceren, exploiteren, herdistribueren of gebruiken om welke reden dan ook,
zelfs gedeeltelijk, software, visueel of geluid.
Elke eenvoudige link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verkoper.
Artikel 13: Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om een ​​bestelling uit te voeren, worden bewaard
door de verkoper of zijn werknemers en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee
de verkoper – of zijn leveranciers – samenwerken( s), wanneer dergelijke communicatie nodig is om de bestelling te verwerken.
De gebruiker machtigt de verkoper ook om deze gegevens te gebruiken om
statistieken samen te stellen om zijn site, de goederen en de dienst die hij aanbiedt te verbeteren.
Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding, door middel van
communicatiemiddelen, mogelijk te maken van informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan zijn
klanten.
Ten slotte bewaart de verkoper de persoonlijke gegevens om volgende bestellingen te vergemakkelijken.
De verkoper stemt er verder mee in de informatie in zijn bezit niet bekend te maken aan een
ander bedrijf of bedrijf.
De gegevens die door de verkoper worden bijgehouden, kunnen op elk moment worden opgevraagd en
op eenvoudig verzoek worden gecorrigeerd.
Artikel 14: Bewijs
De partijen aanvaarden in het kader van hun relaties elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, enz.).
Artikel 15: Geschillenbeslechting
Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, tenzij er
bindende bepalingen van openbare orde zijn.

Telefoon:+32465965512

E-mail: info@bioleven.com

Adres: warande 115, 9660 Brakel, België

.